ประเภท ห้องพักเดี่ยว พัก 2-4 ท่าน
 สบายจิตต์ ล่าง 1 - 5  บ้านเฟื่องฟ้า