บ้านไก่โต้ง

บ้านไก่โต้ง 

เข้าพักได้ ห้องละ 4 ท่าน